REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoprezenty.com

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.ekoprezenty.com Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

DEFINCJE:

Sprzedający (ekoprezenty.com) – Sunflower Marcin Bamber, z siedzibą przy ul. Zielone  Wzgórze 18, 80-283 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem NIP 9570918834, REGON 384422019, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ekoprezenty.com, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@ekoprezenty.com, tel. + 48 791533652;.

Sklep Internetowy www.ekoprezenty.com (sklep internetowy) – prowadzony przez Sunflower Marcin Bamber  Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.ekoprezenty.com a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.ekoprezenty.com

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego ekoprezenty.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego ekoprezenty.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego ekoprezenty.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego ekoprezenty.com oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów. 

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego ekoprezenty.com i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedającego  konta Klienta w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego ekoprezenty.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego ekoprezenty.com Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu Internetowego Ekoprezenty.com odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.
 2. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień. 
 3. Ekoprezenty.com uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego ekoprezenty.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com
 4. Ekoprezenty.com uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. 
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy ekoprezenty.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Ekoprezenty.com nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą przechowywane przez Sprzedającego lub stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego ekoprezenty.com
 6. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com zawiera treści bezprawne lub w inny sposób narusza prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Sprzedającego za pomocą maila: kontakt@ekoprezenty.com, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego ekoprezenty.com oraz informując, na czym polega naruszenie.
 7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego ekoprezenty.com mogą być zgłaszane za pośrednictwem maila: kontakt@ekoprezenty.com Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
 1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com;
 1. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
  1. przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
  2. przez Sprzedającego w sytuacji określonej w § 3 ust 3 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Sprzedającego usług objętych umową, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany).

§4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ekoprezenty.com:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia.
  3. Aktualne koszty dostawy podawane są na stronie internetowej przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 15.99zł, dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej i opcji płatności za pobraniem – koszt 23,00 zł . W przypadku złożenia zamówienia powyżej 250zł koszty dostawy są darmowe.
  4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Sprzedającego świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Ekoprezenty.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) .
 3. Zestawy prezentowe pakowane są w tekturowe naturalne pudełko, wstążkę typu rafia lub inna, bibułkę papierową, wełnę drzewną. Do każdego zestawu dołączany jest bilecik o wymiarach 9,5×5 cm na którym Klient może wypisać dla kogo jest prezent. Pudełko jest pakowane w karton i w takiej formie wysyłane. 
 4. Przedstawione na stronie fotografie pokazujące formy ozdobienia i zapakowania zestawów prezentowych mają charakter poglądowy i w zależności od dostępności materiałów ozdobnych, towary dostarczone do Klienta mogą się od nich różnić. 

§5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
 2. po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
 1. wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
 2. w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście– wybrać z listy opcję: odbiór osobisty (po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu),
 3. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
 4. w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
 5. Jeśli klient chcę aby Sprzedający wystawił fakturę zamiast rachunku, należy zaznaczyć to w zamówieniu i wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
 6. Jeżeli klient chce aby jego zamówienie trafiło bezpośrednio do osoby dla której przeznaczony jest zakupiony prezent i nie chce aby w przesyłce znajdowała się jakakolwiek informacja o jej kosztach bądź paragon fiskalny, należy poinformować o tym sprzedającego podczas składania zamówienia w „informacji dla sprzedającego” – rachunek w formie faktury sprzedaży zostanie wówczas wysłany na adres email kupującego. Oryginał paragonu fiskalnego zostanie natomiast u Sprzedającego. 
 7. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Sklepu Internetowego ekoprezenty.com bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tym Sklepie;
 8. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;
 9. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:
 1. Przez firmą kurierską, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – przez co rozumie się dostawy realizowane przez: UPS Polska, DHL , DPD lub kuriera InPost
 2. przez Klienta do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.
 1. W Sklepie Internetowym Ekoprezenty.com prowadzona jest sprzedaż detaliczna.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać” (lub pokrewnego).
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty.
 4. Ekoprezenty.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.
 1. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Ekoprezenty.com poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez firmę kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku wyboru sposobu dostawy poprzez firmę kurierską, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej przesyłki  obecności Kuriera i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub niekompletności spisania protokołu (który jest podstawą do reklamacji – brak protokołu spisanego w obecności kuriera uniemożliwia przyjęcie reklamacji związanej z uszkodzoną przesyłką i jej zawartością).
 4. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Sprzedającego wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Ekoprezenty.com będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść. 

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich takich jak m.in: kurier InPost, UPS Polska, DHL,DPD.
 1. Dodatkowo, po indywidualnym ustaleniu tego ze Sprzedającym,  Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w siedzibie sklepu.
 2. Zapłaty za zamówienie: 
  1. należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –PayU, PayPal, przelewem tradycyjnym, kartą płatniczą lub przy pomocy szybkiego e-przelewu (zwanego dalej e-przelewem) .  Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:
   1. w terminie 2 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK, e-przelewu:
 1. zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Sprzedającego). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, PayPal, lub e-przelewu przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.
  1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
  2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 
 1. Rozliczenia transakcji, przelewem, kartą płatniczą, BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: serwisu PayPal (PAYPAL POLSKA SP Z O O, z siedzibą w Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa, województwo MAZOWIECKIE,  KRS: 0000289372 , NIP: 5252406419, REGON: 141108225) na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full) oraz/lub 

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od ekoprezenty.com lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com
 2. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez EKOPREZENTY.COM faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§7 Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienie złożone od poniedziałku do piątku wysyłane jest w ciągu maksymalnie 72 godzin od złożenia zamówienia (choć zwykle są to 24h po złożeniu zamówienia) –  w przypadku płatności elektronicznej i za pobraniem lub od zaksięgowania płatności na koncie (w przypadku zwykłego przelewu).
 2. Orientacyjny czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej waha się zwykle od 1 do 3 dni roboczych. Zamówienia składane w weekend nadane zostaną w poniedziałek/wtorek lub pierwszy po weekendzie dzień roboczy, jeżeli w poniedziałek wypada święto.
 3. Informacja dotycząca śledzenia przesyłki przekazywana jest Klientowi bezpośrednio przez firmę kurierską.
 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. O dostępności danego produktu Klient jest informowany na stronie ekoprezenty.com z danym przedmiotem.
 5. W czasie okresów wzmożonej pracy firm kurierskich, Paczkomatów tj. m.in. dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Walentynki itp. Czas realizacji może się wydłużyć, co jest niezależne od Sprzedającego, o czym klient zostanie poinformowany przez firmę  kurierską.
 6. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
 7. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§8 Warunki reklamacji

 1. Ekoprezenty.com ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Ekoprezenty.com jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
 3. Ekoprezenty.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi powinno zawierać następujące informacje:
 1. Którego przedmiotu dotyczy reklamacja.
 2. Czy towar jest kompletny i zgodny z opisem.
 3. Czy towar jest uszkodzony mechanicznie.
 4. Czy towar był używany zanim powstała usterka, w jakich warunkach był używany i w jakiej sytuacji wystąpiło uszkodzenie.
 5. Na czym polega uszkodzenie – jeśli opisanie usterki jest skomplikowane można nagrać film i podesłać na adres e-mail. Uszkodzenia mechaniczne należy przedstawić na zdjęciach tak, aby były czytelne.
 6. Określenie oczekiwań – obniżenie ceny, zwrot środków, usunięcie wady, wymiana na produkt wolny od wad.
 7. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć oryginał dowodu zakupu: rachunku lub faktury. W celu przyspieszenia procesu należy przesłać dodatkowo jego skan na adres: kontakt@ekoprezenty.com
 1. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszenia dot REKLAMACJI,  wypełnionego za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI (załącznik nr 1), przesłanego przez klienta na adres e-mail: kontakt@ekoprezenty.com 
 2. W przypadku  konieczności odesłania produktu do naprawy/wymiany itp Klient jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na swój koszt na adres Sprzedającego: 

Sunflower Marcin Bamber, ul. Zielone Wzgórze 18, 80-283 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”. 

 1. Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z wyborem Klienta, Sprzedający wymieni towar na wolny od wad, zwróci środki, naprawi lub obniży jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego towaru zostanie wyczerpany).  W takim przypadku Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 2. Zgodnie z §5 punkt 10 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera , a w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia spisania protokołu. 
 3. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  

§9 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Ekoprezenty.com nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi 

§10 Odstąpienie od umowy

  1. Towar zakupiony u Sprzedającego Klient może zwrócić w okresie 14 dni  a zwrot środków za zakupiony produkt otrzyma na podane konto bankowe.
  2.  Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:
 1. -Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;
 2. -Nie nosi śladów użytkowania;
 3. -Jest w nienaruszonym opakowaniu;
 4. – Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana.
 5. Klient jako Konsument (towar nabywa w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której odebrano zamówienie.
 7. Klient w celu  skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, musi powiadomić Sprzedającego o swojej decyzji przesyłając  oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,  na adres email: kontakt@ekoprezenty.com 
 8. Po zapoznaniu się z oświadczeniem i potwierdzeniem spełnienia warunków odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący wraz z oryginałem oświadczenia i paragonem  może odesłać produkt do sprzedającego.  
 9. Koszt odesłania towaru na adres sprzedającego ponosi kupujący.
 10. Zwrotu płatności za zakupiony towar, zostanie  dokonamy przez Sprzedającego poprzez przelew na podany przez rachunek bankowy chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (co zaznaczy w formularzu)
 11. Zwrot płatności za zakupiony towar nastąpi w momencie otrzymania produktu przez Sprzedającego. W przypadku  stwierdzenia nie dotrzymania warunków odstąpienia od umowy przez Kupującego (uszkodzone oryginalne opakowanie produktu, przesłanie produktów nie podlegających zwrotowi itp) Sprzedający poinformuje o tym Kupującego a zwrot zostanie unieważniony.
 12. Zwracany produkt należy odesłać  wraz z uzupełnionym formularzem odstąpienia od umowy oraz oryginałem paragonu na adres:

Sunflower Marcin Bamber

Ul. Zielone Wzgórze 18

80-283 Gdańsk

z dopiskiem „zwrot” 


 1. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Informujemy, że Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
  1. Zwrotu produktu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu przesłania na adres email kontakt@ekoprezenty.com formularza  o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli przesyłka trafi do siedziby Sprzedającego  przed upływem terminu 14 dni
  2. Kupujący ponosi koszt odesłania zwracanego produktu do Sprzedającego. 
  3. Zwrotowi nie podlegają:
 1. ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe i monitory oddechu
 2. ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna
 3. towary, które zostały uszkodzone przez Kupującego oraz towary posiadające, niekompletne oryginalne opakowania, w które były zapakowane.
 4. Towary noszące ślady użytkowania
 5. Towary z oderwanymi metkami itp
  1. Dodatkowo, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§11 Zwrot należności Klientom

 1. Ekoprezenty.com dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
  2. odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
 1. W przypadku o którym mowa w § 8 i  § 10 Ekoprezenty.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu do siedziby Sprzedającego.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy podany przez Klienta w odpowiednim formularzu. Zwrot należności Klientowi odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta. Klient powinien podać Sprzedającemu pełne i dokładne dane niezbędne dla wykonania przez Sprzedającego zwrotu. 

§12 Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności ekoprezenty.com.
 2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w postaci imienia, nazwiska lub nick’u w jego profilu publicznym oraz zamieszczenie recenzji przy użyciu konta dla którego taki profil został stworzony, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Spółce oraz o zasadach przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych określonych w Polityce Prywatności Ekoprezenty.com
 4. Dane osobowe, które Klient powierza Spółce rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej ekoprezenty.com, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania newslettera.
 5. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego ekoprezenty.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Szczegółowe informacje o danym produkcie wchodzącym w skład zestawu prezentowego Kupujący znajdzie na odpowiedniej stronie producenta danego przedmiotu. 
 3. Ekoprezenty.com dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego ekoprezenty.com były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Ekoprezenty.com nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego ekoprezenty.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego ekoprezenty.com
 4. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego ekoprezenty.com rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym ekoprezenty.com Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności EKOPREZENTY.COM
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy ekoprezenty.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego ekoprezenty.com Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności EKOPREZENTY.COM
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 10. Ekoprezenty.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego ekoprezenty.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego ekoprezenty.com zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGŁOSZENIE

REKLAMACYJNE 

Wypełnia Sprzedający:

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE NR:………………….

ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO:…………………………………….

Wypełnia Reklamujący:

IMIĘ I NAZWISKO:……………………………………………………………………………………..

ADRES DO KORESPONDENCJI: …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………………………………………………………..

NR RACHUNKU BANKOWEGO: ……………………………………………………………………………………………………………

Dane Osobowe podane powyżej będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania. Administratorem danych osobowych jest Sunflower Marcin Bamber z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Zielone Wzgórze 18. Osoba składająca reklamacje ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

DO ZGŁOSZENIA ZAŁĄCZAM:

PARAGON: DATA TRANSAKCJI………………………………………………………..

lub

FAKTURA: NR FAKTURY…………………………………………………………………..

REKLAMACJA DOTYCZY:

NAZWA TOWARU: ……………………………………………………………………………………………… 

ILOŚĆ: ………………..….

NR ZAMÓWIENIA: ……………………………………………… 

DATA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA:………..…………………

CENA:……………………………………………

DATA STWIERDZENIA ISTENIENIA WADY:………………………………………………….

CZY PRODUKT BYŁ WCZEŚNIEJ REKLAMOWANY?     TAK / NIE  (zaznaczyć właściwe)

OPIS WADY:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZAM (FOTOGRAFIA ITP.):………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 560 oraz art. 561 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), po zamianach wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, żądam (zaznaczyć właściwe):

– nieodpłatnej naprawy

–  wymiany na nowy 

– obniżenia zapłaconej ceny

–  zwrotu zapłaconej ceny (odstąpienie od umowy)*

*Od umowy nie można odstąpić, gdy wada jest nieistotna

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji towaru zakupionego w: Sunflower Marcin Bamber, ul. Zielone Wzgórze 18, 80-283 Gdańsk oraz potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w formularzu:

………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis reklamującego

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Wypełnia Sprzedający:

ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO:…………………………………….

Wypełnia Kupujący:

IMIĘ I NAZWISKO:……………………………………………………………………………………..

ADRES DO KORESPONDENCJI: …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów                                          (nazwa produktu, cena, ilość) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RAZEM CENA BRUTTO:……………………………………….

Powyższe produktu pochodzą z zamówienia nr ………………………………………………. z dnia: ………………………

Do zgłoszenia załączam paragon. Proszę o zwrot pieniędzy za zakupiony towar na następujący nr rachunku bankowego:

NR RACHUNKU BANKOWEGO: ……………………………………………………………………………………………………………

Dane Osobowe podane powyżej będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania dot odstąpienia od umowy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania. Administratorem danych osobowych jest Sunflower Marcin Bamber z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Zielone Wzgórze 18. Osoba składająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania związanego z odstąpieniem od umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami odstąpienia od umowy zawartej z: Sunflower Marcin Bamber, ul. Zielone Wzgórze 18, 80-283 Gdańsk oraz potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w formularzu:

………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis Kupującego